• ATNAUJINTA: 2018 sausio 15 d.
Pagalba mokiniams
Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė - Jolita Leščinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pavaduotoja - Auksė Makūnienė, soc. pedagogė.
Nariai:
Eglė Černiauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Vida Čeplevičienė, pradinių klasių mokytoja,
Gitana Kaunienė, spec. pedagogė - logopedė,
Kęstutis Rapulskis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
Irena Peleckienė, spec. pedagogė,
Sekretorė - Jolanta Laurinaitienė

Specialistai
Socialinė pedagogė
Auksė Makūnienė

Spec. pedagogė
Irena Vasiliauskienė

Psichologė
Vita Arlickienė

Logopedė
Gitana Kaunienė