• ATNAUJINTA: 2018 birželio 18 d.
Pagalba mokiniams
Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė - Jolita Leščinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pavaduotoja - Auksė Makūnienė, soc. pedagogė.
Nariai:
Eglė Černiauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Vida Čeplevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gitana Kaunienė, spec. pedagogė - logopedė,
Vita Arlickienė, psichologė,
Irena Peleckienė, spec. pedagogė,
Sekretorė - Jolanta Laurinaitienė.

Specialistai
Socialinė pedagogė
Auksė Makūnienė

Spec. pedagogė
Irena Vasiliauskienė

Psichologė
Vita Arlickienė

Logopedė
Gitana Kaunienė